مسابقات دارت 1399

مسابقات طناب کشی 1400

مسابقه فوتبال دستی تابستان 1401

مسابقه فوتبال گل کوچک تابستان 1401

لیگ قهرمانی فوتبال GLC 1401

دومین دوره مسابقات دارت

مسابقه پینگ پونگ 1401

دومین دوره مسابقات دارت

دومین دوره مسابقات پینگ پنگ

دومین دوره مسابقات گل کوچک 1402