نشست صمیمی مهندس امیر مقاریان مدیرعامل محترم مجموعه جی ال سی با پرسنل انبار آریانا

ارزیابی جایزه رعایت حقوق مصرف کنندگان

نشست صمیمی مهندس مقاریان مدیرعامل محموعه جی ال سی با پرسنل و بازدید از انبار تهویه