مشاوره لجستیکی

مدیریت لجستیک و زنجیره تامین مفهومی است که به موازات افزایش سرعت تغییرات، عدم قطعیت در بازارها و تغییر سیاست ها در حوزه های انرژی، کسب و کار و قوانین زیست محیطی در کانون توجه قرار گرفته و هدف از آن افزایش توان و مزیت رقابتی زنجیره های تامین است. سرمایه گذاری مناسب در فاز مشاوره، شناخت نیازهای حال و آتی سازمان و نیز انتخاب و طراحی سیستم های لجستیکی مناسب، متضمن بهره برداری بهینه از منابع سازمان خواهد بود. خدمات شرکت در حوزه طراحی و مشاوره عبارتند از:

  • مشاوره و طراحی فرآیندهای لجستیکی
  • طراحی و ساماندهی انبارها
  • طراحی سیستم های حمل و نقل و جا به جاییمقالات مفید

دانستن این اطلاعات مفید است!